The Reflection ภาพสะท้อนของฮีโร่ รวบรวมเอาแง่มุมเรื่องราวของเหล่าซูเปอร์ฮีโร่ที่อยู่ในภาพยนตร์ บุคคลสำคัญของสังคมโลก รวมถึงฮีโร่ในชีวิตจริง : Scoop

The Reflection ภาพสะท้อนของฮีโร่ รวบรวมเอาแง่มุมเรื่องราวของเหล่าซูเปอร์ฮีโร่ที่อยู่ในภาพยนตร์ บุคคลสำคัญของสังคมโลก รวมถึงฮีโร่ในชีวิตจริง : Scoop

The Reflection : ภาพสะท้อนของฮีโร่

คำว่าฮีโร่หรือวีรบุรุษ มีคำจำกัดความที่หลากหลาย แต่สิ่งที่เหล่าบรรดาฮีโร่มีเหมือนกันคือ คุณธรรมความดี ความเสียสละ อุทิศตนเพื่อสังคม ทำในสิ่งที่ถูกต้อง การกระทำของฮีโร่ขับเคลื่อนสังคมด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์เสมอ โดยไม่สนผลประโยชน์ส่วนตัว

เล่ม 194 นี้ MiX Magazine ขอเสนอเรื่อง “The Reflection ภาพสะท้อนของฮีโร่” ได้รวบรวมเอาแง่มุมเรื่องราวของเหล่าซูเปอร์ฮีโร่ที่อยู่ในโลกภาพยนตร์ บุคคลสำคัญของสังคมโลก รวมถึงฮีโร่ในชีวิตจริงที่อาจไม่ยิ่งใหญ่มากนัก แต่มีความสำคัญไม่แพ้กันมาให้ชมกัน


บทที่ 1 : ในหลวงรัชกาลที่ 9 ต้นแบบแห่งความดี ที่ทรงฝากไว้เป็นมรดกของแผ่นดิน

ถ้าฮีโร่หมายถึงผู้ที่เสียสละทำความดีเพื่อสังคม พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หรือในหลวงรัชกาลที่ 9 พระองค์ทรงเป็นบุคคลที่ทรงงานหนักเพื่อประชาชนชาวไทยมาตลอดระยะเวลาหลายสิบปี เป็นบุคคลต้นแบบที่อยู่ในใจของคนไทยที่มีจิตสำนึกมาโดยตลอด ในรัชสมัยของพระองค์ท่าน ได้ทิ้งมรดกอันอุดมสมบูรณ์จากโครงการต่าง ๆ ไว้มากมาย วางรากฐานสำหรับประเทศไทยจนถึงทุกวันนี้ เราขอยกตัวอย่างสิ่งที่พระองค์ท่านทรงงานที่ผ่านมาว่ามีอะไรบ้าง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางการพัฒนาที่มีวิสัยทัศน์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้คิดค้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีความพอประมาณในชีวิตไม่ฟุ้งเฟ้อ (ไม่ได้ห้ามความทะเยอทะยาน) สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามความสามารถของตนและความเหมาะสม ดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในวงล้อมของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมอย่างไม่ลำบากหรือขัดสน

การพัฒนาชนบทและการเกษตร

พระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในชนบท ปรากฏชัดในโครงการต่าง ๆ เช่น สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง โครงการริเริ่มนี้ตั้งอยู่ในภาคเหนือของประเทศไทย โดยมุ่งเน้นไปที่การแนะนำพืชทางเลือกและแนวทางปฏิบัติทางการเกษตรที่ยั่งยืนแก่ชาวเขา ส่งเสริมความหลากหลายทางเศรษฐกิจและความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีอีกหลายโครงการพระราชดำริอีกจำนวนมาก

ป่าไม้ยั่งยืน

โครงการพัฒนาดอยตุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นตัวอย่างสำคัญของความพยายามในการปลูกป่าและพัฒนาชุมชน โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อทดแทนการปลูกฝิ่นด้วยพืชผลที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นแหล่งรายได้ทางเลือกให้กับชุมชนท้องถิ่นในขณะที่ยังคงรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

การจัดการน้ำ

ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำในการเกษตร จึงทรงริเริ่มโครงการต่าง ๆ เช่น มูลนิธิชัยพัฒนา พัฒนาการจัดการน้ำเชิงนวัตกรรม นอกจากนี้พระองค์ยังทรงมีพระราชดำริให้สร้างเขื่อน อ่างเก็บน้ำ ฝายชะลอน้ำขนาดเล็ก เพื่ออนุรักษ์น้ำเพื่อใช้ในการเกษตร และยังทรงพัฒนาโครงการฝนหลวงมาช่วยเกษตรกรในช่วงฤดูแล้งมาโดยตลอด

ด้านการสาธารณสุข 

ในหลวงรัชกาลที่ 9 มีพระราชดำริก่อตั้ง โครงการพระราชดำริ โครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน ด้วยตระหนักถึงความแตกต่างในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลระหว่างใจกลางเมืองและพื้นที่ชนบท มีการบำบัดรักษาจากหน่วยแพทย์พระราชทาน และการอบรมหมอประจำช่วยแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของราษฎรที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล โดยเฉพาะอย่างยิ่งราษฎรที่มีฐานะยากจน

โครงการในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงวิสัยทัศน์อันกว้างไกล และความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ของพระองค์ท่าน ต่อการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของปวงชนชาวไทย โครงการเหล่านี้ไม่เพียงแต่เปลี่ยนแปลงชีวิต แต่ยังวางรากฐานสำหรับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทยอีกด้วย

ขอบคุณ : ภาพจาก อ. ชูศักดิ์ วิษณุคำรณ


บทที่ 2 : จิตอาสา ฮีโร่ผู้ปิดทองหลังพระ

คำว่า จิตอาสา” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ฉบับ พ.ศ. 2542 ได้ถูกนิยามว่า “จิต” เป็นคำนาม หมายถึง ใจ สิ่งที่มีหน้าที่รู้ คิด และ “อาสา” เป็นคำกริยาหมายถึง เสนอตัวเข้ารับทำ เมื่อรวมกันจึงเป็นจิตแห่งการให้ความดีงามทั้งปวงแก่เพื่อนมนุษย์โดยเต็มใจสมัครใจ อิ่มใจ ซาบซึ้งใจ ปีติสุข และพร้อมจะเสียสละเวลา แรงกาย แรงสติปัญญา เพื่อสาธารณประโยชน์ โดยไม่หวังผลตอบแทน และมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น 

นอกจากนี้ยังเป็นเรื่องของ จิตที่ไม่นิ่งดูดาย เมื่อเจอปัญหาหรือความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นกับผู้คน มีความสุขเมื่อได้ทำความดี ได้เห็นน้ำตาเปลี่ยนเป็นรอยยิ้ม เต็มไปด้วย บุญ คือความสงบเยือกเย็น และพลังแห่งความดี

จิตอาสาจึงมีความสำคัญต่อสังคมเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นการแสดงออกถึงความมีน้ำใจ ความเอื้ออาทร ความเสียสละ จิตอาสาช่วยสร้างสังคมให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น ช่วยลดปัญหาสังคมต่าง ๆ นอกจากนี้ จิตอาสายังช่วยพัฒนาตนเองของผู้เข้าร่วม ช่วยให้เรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น และเสริมสร้างจิตใจให้เข้มแข็ง

ในส่วนนี้เอง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงทอดพระเนตเห็นความทุกข์ยากของประชาชน และปัญหาสังคมที่มีจำนวนมาก จึงจัดตั้งจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ โดยมีหน่วยราชการในพระองค์ 904 ผลักดันโครงการจิตอาสาพระราชทาน ภายใต้แนวพระราชดำริ บำเพ็ญประโยชน์ และการช่วยเหลือประชาชนในหลายรูปแบบ 

ในระยะเริ่มแรกของโครงการ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชปณิธานในการบำเพ็ญประโยชน์พื้นที่ชุมชนโดยรอบพระราชวังดุสิต ด้วยการทำความดีด้วยหัวใจถวายเป็นพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในกิจกรรมนี้ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ร่วมกับประชาชนจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ในการดูแลและพัฒนาระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบ ๆ พระราชวังดุสิต โดยการทำความสะอาด การปลูกต้นไม้ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

เราทำความดี ด้วยหัวใจ คือการที่ประชาชนทุกหมู่เหล่าทั้งในและต่างประเทศสมัครใจช่วยเหลือผู้อื่น ยอมเสียสละเวลา แรงกาย แรงใจ และสติปัญญาใน การทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์ โดยไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ 

จิตอาสาตามพระราโชบาย แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่

1. จิตอาสาพัฒนา เน้นการพัฒนาท้องถิ่นให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การปลูกต้นไม้ การดูแลรักษาความสะอาดของสถานที่สาธารณะ โครงการที่เน้นการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน

2. จิตอาสาภัยพิบัติ เน้นการเตรียมการรองรับภัยพิบัติทั้งที่เกิดจากธรรมชาติและสาเหตุอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน รวมถึงการเข้าช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยพิบัติต่าง ๆ 

3. จิตอาสาเฉพาะกิจ ทำงานในงานพระราชพิธีหรือการรับเสด็จ ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาร่วมงาน รวมทั้งเตรียมการและการฟื้นฟูสถานที่ภายหลัง การปฏิบัติในพระราชพิธี และการเสด็จฯ ให้เป็นที่เรียบร้อย

 โดยเหล่าจิตอาสานั้นทำงานเหมือนฮีโร่ผู้ปิดทองหลังพระอย่างเงียบ ๆ ไม่ได้ออกสื่อมากนัก แม้บางงานสำเร็จไปหลายโครงการแล้วก็ตาม โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำรินี้ ทำให้ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ความเจริญทางสังคม ส่งเสริมมุ่งมั่นในการทำความดีและให้ความช่วยเหลือต่อสังคม โดยไม่หวังผลตอบแทน

ขอบคุณ : ภาพจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ


บทที่ 3 : บุคคลสำคัญที่เปลี่ยนแปลงสังคมโลก

บุคคลระดับโลกล้วนแล้วแต่สร้างปรากฏการณ์ที่น่ายกย่อง พวกเขาอยากเปลี่ยนแปลงสังคมให้เพื่อมนุษย์มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงลงมือทำหลายอย่างโดยไม่ได้หวังเสียงหรือเงินทอง ตรงนี้เองทำให้พวกเขาเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่ เราจึงเลือกเรื่องราวของพวกเขามาเล่าให้ฟังดังต่อไปนี้

เนลสัน แมนเดลา (Nelson Mandela)

ท่านเกิดเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม ค.ศ. 1918 ในประเทศแอฟริกาใต้ เป็นนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนและนักการเมืองที่มีชื่อเสียง ท่านเป็นผู้นำขบวนการต่อต้านการแบ่งแยกสีผิวในแอฟริกาใต้ เพราะการต่อสู้ของเขานี้เองทำให้ตัวเองติดคุกนานถึง 27 ปี หลังการปล่อยตัวเขาได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีคนแรกของประเทศแอฟริกาใต้ที่เป็นคนผิวดำในปี ค.ศ. 1994 และดำรงตำแหน่งจนถึงปี ค.ศ. 1999 แมนเดลาได้รับการยกย่องว่าเป็นวีรบุรุษของโลก และเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการยุติการแบ่งแยกสีผิวในแอฟริกาใต้

แม่ชีเทเรซา (Mother Teresa)

เกิดเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ค.ศ. 1910 ในเมืองสโกเปีย ประเทศมาซิโดเนียเหนือ ท่านเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนคอนแวนต์ของคณะนักบุญโลเรโต และตัดสินใจบวชเป็นแม่ชี ปี ค.ศ. 1928 เมื่ออายุ 18 ปี ได้รับมอบหมายให้ทำงานในอินเดีย และเริ่มทำงานในสถานสงเคราะห์สำหรับคนยากจนในเมืองกัลกัตตา

แม่ชีเทเรซาก่อตั้งคณะมิชชันนารีแห่งความรักในปี ค.ศ. 1947 เพื่อช่วยเหลือคนยากไร้ และคนด้อยโอกาส คณะของท่านได้ก่อตั้งสถานสงเคราะห์และโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งช่วยเหลือผู้คนมาแล้วหลายล้านคน แม่ชีเทเรซาได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปี ค.ศ. 1979 ด้านมนุษยธรรม  ท่านเสียชีวิตเมื่อวันที่ 5 กันยายน ค.ศ. 1997 ที่เมืองกัลกัตตา ประเทศอินเดีย และได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการช่วยเหลือคนยากไร้มาตลอดระยะเวลาหลายปี

มาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ (Martin Luther King Jr)

ท่านเป็นบุคคลสำคัญในขบวนการสิทธิพลเมืองอเมริกันในช่วงกลางศตวรรษที่ 20 เกิดเมื่อวันที่ 15 มกราคม ค.ศ. 1929 ในเมืองแอตแลนตา รัฐจอร์เจีย เป็นผู้นำที่โดดเด่นในการสนับสนุนความเท่าเทียมทางเชื้อชาติและความยุติธรรม มาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ เป็นผู้นำการคว่ำบาตรรถบัสมอนต์โกเมอรี่ที่ประสบความสำเร็จในปี ค.ศ. 1955 ซึ่งเป็นการประท้วงอย่างสันติเพื่อต่อต้านการแบ่งแยกทางเชื้อชาติในการขนส่งสาธารณะ 

โดยสุนทรพจน์ที่โด่งดังของท่านคือ I Have a Dream ซึ่งกล่าวในเดือนมีนาคมปี ค.ศ.1963 ที่กรุงวอชิงตัน มีส่วนในการผ่านกฎหมายสิทธิพลเมืองในการแบ่งแยกชนชั้น น่าเศร้าที่ท่านถูกลอบสังหารเมื่อวันที่ 4 เมษายน ค.ศ.1968 ในเมืองเมมฟิส รัฐเทนเนสซี แต่ท่านนยังคงอยู่ในฐานะสัญลักษณ์ของการต่อสู้อย่างต่อเนื่องเพื่อความเท่าเทียม และความยุติธรรม

อัลเบิร์ต ชไวท์เซอร์ (Albert Schweitzer)

ท่านเป็นบุคคลหลายแง่มุมซึ่งเป็นที่รู้จักจากผลงานนักเทววิทยา นักปรัชญา นักดนตรี และมิชชันนารีทางการแพทย์ ชไวท์เซอร์เกิดในแคว้นอาลซัส ซึ่งตอนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของเยอรมนี โดยเริ่มแรกมีชื่อเสียงในฐานะนักเล่นออร์แกนและนักดนตรีที่มีทักษะ ท่านได้รับปริญญาทางการแพทย์ และในปี พ.ศ. 1913 ได้ก่อตั้งโรงพยาบาลขึ้นในป่าห่างไกลของกาบอง แอฟริกา ซึ่งให้การรักษาพยาบาลแก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยปรัชญาที่ท่านยึดถือคือ "ความเคารพต่อชีวิต" ชไวเซอร์ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปี ค.ศ. 1952 จากปรัชญาและความพยายามด้านมนุษยธรรม โดยทิ้งมรดกที่ยั่งยืนไว้ในฐานะผู้ที่ช่วยเหลือมนุษย์ในด้านการแพทย์

มหาตมะ คานธี (Mahatma Gandhi) 

คานทีเป็นผู้นำคนสำคัญในการต่อสู้เพื่อเอกราชของอินเดียจากการปกครองอาณานิคมของอังกฤษ ท่านเกิดที่เมืองปอร์บันดาร์ ประเทศอินเดีย คานธีต่อต้านความรุนแรงด้วยวิธี สัตยากราหะ” (ในภาษาฮินดีหมายถึงที่พำนักแห่งความจริงหรือขบวนการที่ถูกต้องชอบธรรม) จนอินเดียที่ได้รับเอกราชในปี 1947 จากหลักการแห่งความจริง การไม่ใช้ความรุนแรง คานธีไม่เพียงแต่นำทางอินเดียไปสู่อิสรภาพเท่านั้น แต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับขบวนการสิทธิพลเมืองและผู้นำทั่วโลกอีกด้วย 

น่าเศร้าที่ท่านถูกลอบสังหารในปี ค.ศ.1948 แต่ภายหลังได้ยกย่องเป็น บิดาของชาติ” เป็นสัญลักษณ์ของพลังแห่งการต่อต้านอย่างสันติ  และความเชื่อมั่นทางศีลธรรม


บทที่ 4 : ซูเปอร์ฮีโร่ภาพสะท้อนคุณธรรมและความดี

ในเรื่องราวของซูเปอร์ฮีโร่ที่อยู่ในการ์ตูนหรือภาพยนตร์ ได้ให้ความสนุกสนานและความบันเทิง แต่ในอีกมุมหนึ่งกว่าที่ตัวละครเหล่านี้จะได้ออกมาโลดแล่นบนจอทีวี ต้องผ่านกระบวนการทางคิด โดยเฉพาะเรื่องของเรื่องราวความดีความชั่วที่แฝงอยู่ในเนื้อเรื่องแสดงออกถึงคุณธรรมความดีความเสียสละ สามารถนำไปเป็นแบบอย่างในชีวิตได้ เราจึงคัดเลือกซูเปอร์ฮีโร่ผู้ที่มีความโดดเด่นมา 5 ท่านดังนี้

ซูเปอร์แมน

เขาคือสัญลักษณ์แห่งความหวัง ซูเปอร์แมนมักถูกมองว่าเป็นซูเปอร์ฮีโร่ซึ่งเป็นตัวแทนของความหวัง ความยุติธรรม และความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น สิ่งที่เขาต่างจากมนุษย์ทั่วไปคือสามารถบินได้ มีพลังพิเศษ โดยเฉพาะแสงเลเซอร์จากตาที่เปล่งออกมาจัดการเหล่าร้าย นอกจากนี้เขายังมีความมุ่งมั่นแน่วแน่ในการทำสิ่งที่ถูกต้อง ทำให้เขากลายเป็นฮีโร่เหนือกาลเวลาของทุกคนเสมอ

สไปเดอร์แมน

เริ่มต้นจากตัวละครที่เป็นมนุษย์ธรรมดาชื่อว่า ปีเตอร์ ปาร์คเกอร์ หลังจากที่โดนแมงมุมกัดทำให้เขากลายเป็นสไปเดอร์แมน เป็นฮีโร่ที่มีความเป็นมนุษย์สูง คือมีอารมณ์ขันและไหวพริบ แต่ยังต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในชีวิตเช่นเดียวกับมนุษย์ทั่วไป ตัวละครสไปเดอร์แมนเปรียบเสมือน Underdog คือเริ่มต้นจากคนธรรมดาที่ออกจะขี้แพ้ด้วยซ้ำ แต่สามารถเอาชนะอุปสรรคและประสบความสำเร็จได้ จึงกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนจากทุกเชื้อชาติและทุกชนชั้น

วันเดอร์วูแมน

วันเดอร์วูแมนเป็นสัญลักษณ์สะท้อนถึงพลังของผู้หญิง ส่งเสริมความเข้มแข็ง ความกล้าหาญ และความเท่าเทียมกัน โดยภูมิหลังของเธอในฐานะเจ้าหญิงนักรบชาวอเมซอนแห่งเกาะเทอร์มิสกีร่า ช่วยเพิ่มมิติที่มีเอกลักษณ์ให้กับตัวละครนี้ได้ จุดเด่นสำคัญของวันเดอร์วูแมนมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น และรักในความยุติธรรม ที่ไม่ค่อยมีในสังคมปัจจุบัน ทำให้เธอกลายเป็นฮีโร่ที่รอบรู้ และสร้างแรงบันดาลใจให้อีกหลายคนโดยเฉพาะผู้หญิง

กัปตันอเมริกา

กัปตันอเมริกาหรือที่รู้จักในชื่อ สตีฟ โรเจอร์ส ได้รวบรวมจิตวิญญาณของชาวอเมริกันจนเป็นสัญลักษณ์ของความรักชาติ ด้วยชื่อของเขาเองคือกัปตันอเมริกา เขาจึงเป็นผู้นำที่มีคุณธรรมเพื่อสังคมส่วนรวม แม้ในช่วงแรกร่างกายของเขาอาจไม่ได้แข็งแรงมากนัก แต่ด้วยหัวใจที่รักชาติมีความเด็ดเดี่ยวเอาชีวิตเข้าแลก จนท้ายที่สุดเขามีพลังทางกายภาพเป็นคนปกติที่น่าเกรงขาม

แบทแมน 

แบทแมนเป็นตัวละครที่ได้รับความนิยมอย่างมาก และเป็นหนึ่งในซูเปอร์ฮีโร่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก ตัวตนที่แท้จริงของแบทแมนคือ บรูซ เวย์น นักอุตสาหกรรมเศรษฐีชาวอเมริกัน ดร. โทมัส เวย์น และ มาร์ธา เวย์น สร้างตัวตนแบทแมนขึ้นมาและต่อสู้กับอาชญากร เพื่อแสวงหาความยุติธรรม แบทแมนเป็นตัวละครที่มีความซับซ้อนและมีหลายมิติ เขาเป็นทั้งวีรบุรุษและศาลเตี้ย เขามีความฉลาดหลักแหลม ทักษะการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยม และอุปกรณ์ไฮเทคมากมาย ต่อสู้กับเหล่าอาชญากรในนามของความยุติธรรม แม้ยังคงถูกหลอกหลอนโดยอดีตอันเจ็บปวดของตัวเองก็ตาม


บทที่ 5 : ฮีโร่นอกสังเวียน

มวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงของประเทศไทย และตอนนี้ได้ขยายวงความนิยมไปทั่วโลกแล้ว แต่เบื้องหลังของ Sport Entertainment โดยเฉพาะมวยไทยนักกีฬาส่วนใหญ่ยังมาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจน ส่วนหนึ่งจะส่งลูกหลานของตัวเองเข้าค่ายมวย (มีจำนวนคนรวยบ้างแต่น้อยมาก) ซึ่งคิดว่าอย่างน้อยเด็ก ๆ เหล่านี้แม้ไม่ได้ไปสู่ความสำเร็จ แต่พวกเขามีวิชาป้องกันตัว ข้าวกิน มีเงินค่าตัว และที่สำคัญห่างไกลจากยาเสพติดมากกว่าอยู่ในสังคมปกติ

ในช่วงแรกของการเป็นนักมวยไทย นักมวยเด็กจะได้ค่าตัวหลักร้อยไปจนถึงหลักหมื่น ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และฝีมือ  ยิ่งเป็นนักมวยที่มีชื่อเสียงค่าตัวก็ยิ่งเพิ่มขึ้น หากโตขึ้นไปพอมีฝีมือยังสามารถหารายได้ค่าตัวในการชกรายการใหญ่ ๆ ได้อีกด้วย นักมวยไทยที่มีชื่อเสียงจึงสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำ ช่วยให้พวกเขาสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของตัวเองและครอบครัวได้

แน่นอนว่าในแต่ละครั้งที่ขึ้นชก พวกเขาสร้างความบันเทิงให้กับผู้ชม สร้างเม็ดเงินให้กับธุรกิจกีฬาจากการขายบัตรและการถ่ายทอดสด แต่ต้องแลกมาด้วยการบาดเจ็บทางร่างกาย เพราะบนเวทีมีผู้ชนะต้องมีผู้แพ้ มีคนสำเร็จและมีคนล้มเหลว คนที่ไปไม่ถึงแชมป์หรือแพ้บ่อยในอนาคตจำต้องหายไปจากวงการไม่สามารถขึ้นชกบนเวทีได้ หรือเป็นเพียงนักมวยทางผ่าน และเราอาจไม่มีวันทราบข่าวอีกเลยว่าเขาไปอยู่ที่ไหนเป็นตายร้ายดีอย่างไร

ไม่ว่านักมวยไทยจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จหรือว่าล้มเหลวในสายอาชีพนี้ แต่สิ่งที่พวกเขามีเหมือนกันคือ หัวใจการต่อสู้เพื่อครอบครัว และคนที่รัก พลังใจจากครอบครัวจึงเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้นักมวยไทยหลายคนสามารถก้าวข้ามความยากลำบากและประสบความสำเร็จ อย่างนักมวยไทยรุ่นใหม่ เช่น พงษ์ศิริ พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม , สิทธิชัย ศิษย์สองพี่น้อง ,กัปปิตัน เพชรยินดีอะคาเดมี ,ตะวันฉาย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม 

พวกเขาเหล่านี้ต่อสู้เพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าสามารถหาเลี้ยงชีพ และครอบครัวไม่ให้มีความลำบาก พ่อแม่และญาติพี่น้องต่างภูมิใจในตัวพวกเขาที่สามารถทำตามความฝันของตัวเองได้ นักมวยไทยที่ประสบความสำเร็จยังกลายเป็นฮีโร่ของสังคม ได้รับการยกย่องในฐานะตัวแทนของชาติ คอยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในเวทีระดับโลก

แต่ในขณะเดียวกันนักมวยไทยหลายคนไปไม่ถึงฝัน ไม่ได้ถูกจารึกชื่อลงบนกระดาษแห่งความสำเร็จ แต่พวกเขาก็ถือว่าเป็นนักมวยไทยคนหนึ่งที่พยายามต่อสู้ ที่อยู่ในใจครอบครัวของตัวเองเช่นกัน แม้จำต้องจบเส้นทางนักมวยไทยไปสู่สายอาชีพอื่น ดังคำที่วงการมวยชอบพูดกันคือ ดีใจกับผู้ชนะและเป็นกำลังใจให้ผู้แพ้ นั่นเอง

มวยไทยเป็นกีฬาที่สะท้อนให้เห็นถึงสภาพสังคมของไทย ความยากจนเป็นปัญหาที่ยังคงมีอยู่ในปัจจุบัน แต่อีกด้านหนึ่งมวยไทยเป็นหนทางที่ช่วยให้นักกีฬาสามารถหลุดพ้นจากความยากจน และสร้างอนาคตที่ดีให้กับตัวเองได้ 

เพราะในทุก ๆ ครอบครัวมักจะมี 1 คนที่เป็นผู้นำ ผู้สร้าง ผู้กล้า ผู้เสียสละ และผู้ที่ยอมทุกอย่างเพื่อความสุขของคนในครอบครัว ถ้าคุณเป็นผู้นั้น ขอให้คุณจงภูมิใจที่ได้ทำสิ่งดี พลังแห่งการทำเพื่อคนที่เรารัก มักมีค่ามหาศาลกว่าทำเพื่อตัวเองเสมอ และผู้ที่ยอมเอาร่างกายและความเจ็บปวดเข้าแลกเพื่อครอบครัว พวกเขาก็นับได้ว่าเป็นฮีโร่ตัวจริง


บทที่ 6 : ซูเปอร์ฮีโร่ในภาพยนตร์ VS ซูเปอร์ฮีโร่ในโลกแห่งความจริง

“ซูเปอร์ฮีโร่น่ะมันเป็นแค่เรื่องเพ้อฝัน แต่น่าเสียดายที่ ผู้ร้ายเสือกมีอยู่จริง” แม้จะเป็นเพียงคำพูดจากภาพยนตร์ ในเรื่อง Kick Ass แต่สะท้อนสังคมมนุษย์ได้อย่างน่าเจ็บปวด เนื่องจากทุกวันนี้มีผู้ร้ายเต็มเมืองก่ออาชญากรรมความวุ่นวาย เกิดความไม่เป็นธรรมให้กับสังคมตลอดเวลา แต่กระบวนการยุติธรรมไม่อาจให้ความเป็นธรรมได้

ในโลกของภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่ มักเป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษ เอาชนะความยากลำบากต่อสู้กับความชั่วร้าย ผดุงความยุติธรรมช่วยเหลือสังคม มีเรื่องราวตื่นเต้นสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นสังคมให้เชื่อมั่นความดีเหนือความชั่ว

ในเชิงจิตวิทยาฮีโร่ในภาพยนตร์มักมีหลักศีลธรรม ความเห็นอกเห็นใจ และความเสียสละ ตัวละครเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นแบบอย่าง โดยแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการทำสิ่งที่ถูกต้อง แม้จะเผชิญกับความยากลำบากก็ตาม ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่นี้ ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจโดยเฉพาะเยาวชน สะท้อนถึงคุณค่าของตนเองและผลกระทบจากการกระทำของตัวเองจะเกิดขึ้นในอนาคต ในภาพยนตร์จะถ่ายทอดแนวคิดที่ว่าทุกคนมีพลังในการช่วยเหลือสังคมให้ดีขึ้น ส่งเสริมความรู้สึกรับผิดชอบร่วมกัน

สำหรับฮีโร่ในชีวิตจริง พวกเขาไม่มีพลังพิเศษหรือมีความสามารถเหนือมนุษย์ แต่พวกเขาขับเคลื่อนสังคมด้วยหัวใจ อย่างอาสาสมัครเพื่อสังคมในหลายองค์กร ทั้งที่เป็นของเอกชนหรือของรัฐบาล บางองค์กรต่อสู้เพื่อความยุติธรรมให้กับชาวบ้านที่ถูกเอาเปรียบที่มีอยู่ทุกวัน

ฮีโร่ในชีวิตจริงอีกรูปแบบคือการทำเพื่อครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ที่ทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อเลี้ยงดูลูก ๆ หรือพี่น้องที่ช่วยเหลือครอบครัวให้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบาก บุคคลเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญในบริบทของความผูกพันอย่างลึกซึ้ง ฮีโร่ในชีวิตจริงที่ต่อสู้เพื่อครอบครัว อาจต้องเสียสละส่วนตัวเพื่อคนที่เขารัก การเสียสละเหล่านี้อาจรวมถึงการทำงานหลาย ๆ อย่าง การสนับสนุนให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น หรือการเผชิญกับความยากลำบากเพื่อให้แน่ใจว่าครอบครัวของพวกเขาจะมีอนาคตที่สดใส

ฮีโร่ในภาพยนตร์ต้องเผชิญกับความท้าทายและศัตรูที่น่าเกรงขาม มาช่วยกอบกู้โลกจากภัยคุกคาม แต่ยึดหลักของศีลธรรม ความยุติธรรม ความเห็นอกเห็นใจ และความดีที่ยิ่งใหญ่กว่า พวกเขามักจะเสียสละเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมและขับเคลื่อนด้วยความปรารถนาที่จะปกป้องผู้บริสุทธิ์ 

ส่วนฮีโร่ในชีวิตจริงมักเผชิญหน้ากับความท้าทายของสังคม เช่น ความยากจน การเลือกปฏิบัติ หรือการขาดการเข้าถึงการศึกษา ความกล้าหาญของพวกเขาเกี่ยวข้องกับการจัดการกับปัญหาที่ซับซ้อน ซึ่งต้องใช้ความพยายามและการร่วมมือกับผู้อื่นอย่างยั่งยืน ช่วยในการพัฒนาสังคมในวงกว้าง เป็นตัวแทนของการต่อสู้แม้จะเป็นคนธรรมดาก็ตาม

ไม่ว่าจะเป็นฮีโร่ในภาพยนตร์หรือฮีโร่ในโลกแห่งความจริง พวกเขาได้แสดงถึงความกล้าหาญด้วยใจที่มีคุณธรรม ความเสียสละ เพื่อต่อสู้กับอุปสรรคที่ผ่านเข้ามา นอกจากนี้พวกเขายังเป็นฮีโร่ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนบนโลกด้วยเช่นกัน 

‘The Reflection ภาพสะท้อนของฮีโร่’ สกู๊ปหลักประจำนิตยสาร MiX Magazine ฉบับที่ 194