Miss Wellness ทูตทางด้านสุขสภาพของประเทศไทย

Miss Wellness ทูตทางด้านสุขสภาพของประเทศไทย

เนื่องจากสังคมโลกยุคใหม่มีการเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพ ที่มีตั้งแต่เรื่องของการออกกำลังกาย การชลอวัย การควบคุมอาหาร ลดน้ำหนักเพื่อป้องกันโรค ฯลฯ ด้วยทรัพยากรที่มีอยู่ของประเทศไทย ยังพอมีแนวทาง นำมาพัฒนาต่อยอดเป็นอุตสาหกรรม Wellness สร้างให้เกิดมูลค่าได้ขึ้นมาได้ 

ด้วยเรื่องของ Wellness นี้เองที่ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ จึงริเริ่มจัดเวทีการประกวดนางงามสุขสภาพโลก (Miss Wellness World) ขึ้นมาโดยเอาทั้งสองเรื่องนี้เข้ามาผสานกัน คือ Wellness และเวทีนางงามเพื่อต้องการที่จะทำให้ประเทศไทยเป็น “เมืองหลวงสุขสภาพโลก” (World Wellness Capital) จึงได้จัดทำโครงการการประกวด Miss Wellness World Thailand 2024 นี้ขึ้นมาเป็นเวทีแรก มีการคัดเลือกสาวงามที่มี Wellness สามารถเป็นต้นแบบและเป็นทูตทางด้านสุขสภาพของประเทศไทย

Miss Wellness ทูตทางด้านสุขสภาพของประเทศไทย

เวทีนางงาม Miss Wellness World Thailand 2024 เป็นการแข่งขันที่ไม่เพียงแต่ให้ความสำคัญกับความสวยงามเพียงอย่างเดียว แต่ยังเน้นเรื่องสุขภาพที่ดีทั้ง กาย ใจ และจิต โดยผู้ชนะจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้คนทั่วไปในการดูแลสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นการแนะนำวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ หรือการดูแลจิตใจ

นอกจากจะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยแล้วในการพัฒนาด้าน Wellness ยังเป็นตัวแทนเสมือนทูตที่สื่อให้คนเข้าใจถึงความสำคัญของสุขสภาพ Wellness อีกด้วย

การประกวด Miss Wellness World Thailand 2024 เสร็จสิ้นไปแล้ว เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม ที่ผ่านมาโดยผู้ชนะคือ จอย กนกอร รุ่งรักษา อายุ 22 ปีเป็นนางแบบ และนักศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และมีอันดับรองลงมาอีก 4 ท่าน โดยทั้งหมดพร้อมเป็นทูตทางด้านสุขสภาพ ที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนเรื่องของ Wellness ต่อไป

ถึงแม้ว่า Miss Wellness World Thailand 2024 จะเป็นครั้งแรกของการจัดเวทีนางงามแต่ถือว่าเป็นการเตรียมตัวปูทางไปสู่เป้าหมายที่ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ได้วางเอาไว้ และหวังว่าเวทีการประกวดจะสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติตามที่มุ่งหวังไว้ และสร้างความยิ่งใหญ่ได้ในปีต่อ ๆ ไป 

Miss Wellness ทูตทางด้านสุขสภาพของประเทศไทย

เวทีนางงามที่ไม่เพียงแต่ให้ความสำคัญกับความสวยงามเพียงอย่างเดียว Miss Wellness World Thailand 2024