๑๐ พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส ที่ตราตรึงในดวงใจพสกนิกรไทยมิรู้ลืม

๑๐ พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส ที่ตราตรึงในดวงใจพสกนิกรไทยมิรู้ลืม


“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

พระปฐมบรมราชโองการ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 5 พฤษภาคม พ.ศ.2493 
ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ พระบรมมหาราชวัง


“การปิดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องปิด 
ว่าที่จริงแล้วคนโดยมาก ไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนัก 
เพราะนึกว่าไม่มีใครเห็น แต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้า 
ไม่มีใครปิดทองหลังพระเลย พระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้”

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
25 กรกฎาคม พ.ศ.2506


“ด้วยความเชื่อเสมอว่า ความเมตตา ปรารถนาดีของท่านต่อกันนี้ 
เป็นปัจจัยอย่างสำคัญที่จะทำให้ ความพร้อมเพรียงให้เกิดขึ้น ดีขึ้น ทั้งในหมู่คณะ 
และในชาติบ้านเมือง และถ้าคนไทยเรายังมีคุณธรรมข้อนี้ ประจำอยู่ในจิตใจ 
ก็จะมีความหวังได้ว่า บ้านเมืองไทย ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด ๆ 
ก็จะอยู่รอดปลอดภัย และดำรงมั่นคงต่อไป ได้ตลอดรอดฝั่งอย่างแน่นอน”

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จออกมหาสมาคม งานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช 2555
ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2555


“ข้าพเจ้าใคร่ขอให้ทุกฝ่าย ตั้งความปรารถนาที่จะร่วมสามัคคีกัน 
ปฏิบัติงานน้อยใหญ่ตามหน้าที่ ให้บังเกิดผลอันสมบูรณ์ 
ให้ประเทศชาติของเราได้มีความสุขสงบ 
และจำเริญวัฒนายั่งยืน ตลอดกาลสืบไป”

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระราชพิธีรัชดาภิเษก เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2514 
ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง


“เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต 
รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน เปรียบเสมือนเสาเข็ม 
ที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม
แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไป”

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
จากวารสารชัยพัฒนาประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2542


“ประเทศไทยเราอาจไม่เป็นประเทศที่รุ่งเรืองที่สุดในโลก หรือรวยที่สุดในโลก 
หรือฟู่ฟ่าที่สุดในโลก แต่ก็ขอให้เมืองไทยเป็นประเทศที่มีความมั่นคงมีความสงบได้ 
เพราะว่าในโลกนี้หายากแล้ว เราทำเป็นประเทศที่สงบ 
ประเทศที่มีคนที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันจริง ๆ เราจะเป็นที่หนึ่งในโลกในข้อนี้
แล้วรู้สึกว่าที่หนึ่งในโลกในข้อนี้จะดีกว่าผู้อื่น จะดีกว่าคนที่รวยที่สุดในโลก 
จะดีกว่าคนที่เก่งในทางอะไรก็ตามที่สุดในโลก ถ้าเรามีความสงบ 
แล้วมีความสบายความมั่นคงที่สุดในโลกนั้น รู้สึกจะไม่มีใครสู้เราได้”

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
หนังสือคำพ่อสอน ในโครงการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทด้วยความรักและความดี 
60 ปี 60 ล้านความดีถวายในหลวง น้อมเกล้าถวายในหลวง


“บ้านเมืองของเราเป็นปึกแผ่นมั่นคง และร่มเย็นเป็นสุขสืบมาช้านาน 
เพราะเรามีความยึดมั่นในชาติ และต่างบำเพ็ญกรณียกิจตามหน้าที่ 
ให้สอดคล้อง เกื้อกูลกัน เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของชาติ คนไทยทุกคน 
จึงควรจะได้ตระหนักในข้อนี้ให้มาก แล้วตั้งใจประพฤติตัวปฏิบัติงาน 
ให้สมแก่ฐานะและหน้าที่เพื่อให้สำเร็จประโยชน์ส่วนรวม 
คือความมั่นคงปลอดภัยของชาติบ้านเมืองไทย”

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในการพระราชพิธีเสด็จออกมหาสมาคม ในศุภวาระเฉลิมพระชนมพรรษา 
วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2556
ณ ศาลาราชประชาสมาคม วังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 


“...เยาวชนทั้งหลายที่อยู่ในวัยเรียน ย่อมมีความมุ่งมั่นที่จะ ศึกษาวิชาการต่าง ๆ 
ให้ได้มาก ๆ เพื่อนำไปใช้ทำ ประโยชน์สร้างสมความสุขความเจริญ 
ให้แก่ตัวเองตลอดจนส่วนรวม แต่การใช้วิชาความรู้นั้นจำเป็น 
จะต้องใช้อย่างถูกต้องด้วยคุณธรรมและความสามารถ 
ที่เหมาะจึงจะได้ผลเต็มเปี่ยม...”

พระบรมราโชวาทในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
ณ สนามศุภชลาศัย วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2522


“ความคิดนั้นสำคัญมาก ถือได้ว่าเป็นแม่บทใหญ่ของคำพูด
และการกระทำทั้งปวง กล่าวคือถ้าคนเราคิดดี คิดถูกต้อง 
ทั้งตามหลักวิชาและคุณธรรม คำพูดและการกระทำก็เป็นไปในทางที่ดีที่เจริญ 
แต่ถ้าคิดไม่ดีไม่ถูกต้องคำพูด 
และการกระทำก็อาจก่อความเสียหาย ทั้งแก่ตัวเองและส่วนรวมได้ 
ด้วยเหตุนี้ก่อนที่บุคคลจะพูดจะทำสิ่งใด จำเป็นต้องหยุดคิดเสียก่อนว่า กิจที่จะทำ 
คำที่จะพูด ผิดหรือถูก เป็นคุณประโยชน์หรือเป็นโทษเสียหาย 
เป็นสิ่งที่ควรพูด ควรกระทำ หรือควรงดเว้น เมื่อคิดพิจารณาได้ดังนี้ 
ก็จะสามารถยับยั้งคำพูดที่สมควรหยุดยั้ง การกระทำที่ไม่ถูกต้อง 
พูดและทำแต่สิ่งที่จะสัมฤทธิ์ผลเป็นคุณ เป็นประโยชน์ และเป็นความเจริญ”

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
9 กรกฎาคม พ.ศ.2540

๑๐
“หลักของคุณธรรม คือการคิดด้วยจิตใจที่เป็นกลาง ก่อนจะพูดจะทำสิ่งไร 
จำเป็นต้องหยุดคิดเสียก่อน เพื่อรวบรวมสติให้ตั้งมั่น และให้จิตสว่างแจ่มใส 
ซึ่งเมื่อฝึกหัดจนคุ้นเคยชำนาญแล้ว จะกระทำได้คล่องแคล่ว
ช่วยให้สามารถแสดงความรู้ ความคิด ในเรื่องต่าง ๆ 
ให้ผู้ฟังเข้าใจได้ง่าย ได้ชัด ไม่ผิดทั้งหลักวิชาทั้งหลักคุณธรรม”

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
10 กรกฎาคม พ.ศ.2535

.................................................

“ข้าแผ่นดินในรัชกาลที่ ๙” ภายในเล่มประกอบด้วยเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับพระองค์ท่านตลอดระยะเวลา 89 ปี และพิเศษสุดด้านในยังแทรกด้วยพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ ผลงานของอาจารย์ชูศักดิ์ วิษณุคำรณ จำนวน 8 ภาพ ซึ่งสามารถนำออกมาประกอบกันเป็นภาพชุด “เป็นรวงทอง รวงข้าวของพ่อ” เพื่อใส่กรอบเก็บไว้เป็นที่ระลึกได้อีกด้วย

ผู้ที่สนใจสามารถหาซื้อได้ตามแผงหนังสือชั้นนำ หรือสั่งซื้อโดยตรงได้ที่ บริษัท มิตรมายา จำกัด ในราคา 140 บาท (ไม่รวมค่าจัดส่ง 50 บาทต่อ 1 เล่ม)
Tel: 0-2460-1534-5 หรือ 08-7795-2111
E-mail: [email protected]
Facebook: MiXMagazineThailand
Line: mixmagazine

๑๐ พระบรมราโชวาท, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, พระราชดำรัส