Book to Read : พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ รัฐบุรุษคู่แผ่นดิน | Issue 162 : MiX Magazine It's man man's world!
Book to Read : พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ รัฐบุรุษคู่แผ่นดิน | Issue 162

พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ : รัฐบุรุษคู่แผ่นดิน เป็นบันทึกเรื่องราวการทำงานของ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ซึ่งได้มอบไว้ให้แก่แผ่นดิน ที่ประชาชนไทยและอนุชนรุ่นหลังจะได้ศึกษารำลึกเป็นบทเรียน ซึ่งท่านเป็นตัวอย่างของคนดีที่สุดคนหนึ่งของบ้านเมือง ที่มีส่วนช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น นําชาติบ้านเมืองฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่รุมล้อมประดังเข้ามาทุกด้านไปได้อย่างน่ายกย่องสรรเสริญ

ตลอดระยะเวลา 8 ปี กับ 5 เดือนเศษในตำแหน่งนายกรัฐมนตรี รวมถึงผลงานมากอย่างได้พิสูจน์ให้เห็นอย่างประจักษ์ชัดแก่คนทั้งหลายในประเทศและในต่างประเทศได้เป็นอย่างดีว่า เมื่อพลเอกเปรมพ้นจากหน้าที่แล้ว ได้ทิ้งความมั่นคงและความมั่งคั่งไว้แก่ประเทศและประชาชนเป็นอย่างดีที่สุด ยากที่อดีตเหล่านี้จะเลือนหายไปจากความทรงจำได้ง่าย ๆ และในส่วนที่สองของหนังสือเล่มนี้ จะเป็นภารกิจที่ดำเนินการต่อหลังจากที่ลงจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต


พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ : รัฐบุรุษคู่แผ่นดิน
น.ต. ประสงค์ สุ่นศิริ เขียน
สำนักพิมพ์ ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.