Zonta  International

Zonta International

ซอนต้าสากลเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ให้บริการด้านสาธารณกุศล แต่ไม่มีฐานะเป็นหน่วยงานราชการ (Non-Government Organization หรือ NGO) มุ่งยกระดับสถานภาพของสตรีทางกฎหมาย การเมือง เศรษฐกิจ และอาชีพ ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งเป็นสตรีระดับบริหารในอาชีพต่าง ๆ ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้นำ และอุทิศเวลาให้แก่สังคม 

Zonta  International

ซอนต้าสากลให้การสนับสนุนทางด้านการเงินแก่โครงการเพื่อสตรีต่าง ๆ ทั่วโลก ผ่านองค์การสหประชาชาติ (United Nations) โดยซอนต้าสากลมีสถานะเป็นที่ปรึกษา (General Consultative Status) ของ The Economics and Social Council (ECOSOC) อีกทั้งยังทำงานร่วมกับ UN Women, UNICEF, International Labor Organization (ILO), UNFPA และ UNESCO นอกจากนี้ ซอนต้าสากลยังได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา (Participatory Status) ของ The Council of Europe

Zonta  International

มีสมาชิกอยู่ทั่วโลกกว่า 30,000 คน จาก 1,200 สโมสร ใน 67 ประเทศ ประเทศไทยนับเป็นประเทศที่ 31 ที่ได้เข้าร่วมอุดมการณ์ของซอนต้าสากล และจัดตั้งอยู่ในเขต 6 ภูมิภาค 17 ซึ่งมีสมาชิก ได้แก่ ฟิลิปปินส์, ฮ่องกง, มาเลเซีย, สิงคโปร์, ไทย และ มาเก๊า

Zonta Story
ซอนต้าสากลก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน ค.ศ.1919 ที่เมืองบัฟฟาโล่ มลรัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา สมาชิกภาพมาจากการรับเชิญเนื่องจากได้ผ่านการกลั่นกรองแล้วว่าเป็นผู้ที่           มีเกียรติเป็นผู้นำ เคยได้รับโอกาสอันดีจากสังคมในการประกอบธุรกิจหรือรับราชการจนได้รับผลสำเร็จในชีวิต ถึงเวลาที่จะเสียสละสิ่งที่ตนเคยได้รับให้แก่สังคมบ้าง จึงรวมตัวเข้าเป็นกลุ่มเรียกว่า “สโมสร” เพื่อร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

การบริหารงานแบ่งออกเป็นภาค (District) ในภาคแบ่งออกเป็นเขต (Area) ในเขตแบ่งเป็นสโมสร (Club) ในสโมสรมีผู้บริหารหลักคือ นายกสโมสร นายกรับเลือก อุปนายก เหรัญญิก เลขาธิการ และประธานฝ่ายต่าง ๆ ตามกฎและระเบียบข้อบังคับของซอนต้าสากล

Meaning of Zonta
ชื่อซอนต้ามาจากคำภาษาอินเดียแดงเผ่าซู (Sioux Indian) หมายถึงความซื่อสัตย์ และวางใจได้ โดยสมาชิกของสโมสรซอนต้าเรียกว่า ซอนเชี่ยน (Zontian) สัญลักษณ์ของสโมสรประกอบด้วยรูปสัญลักษณ์ต่าง ๆ รวมกัน ภายใต้ความหมาย “รวมกันเพื่อเป้าหมายเดียวกัน”

Zonta International Thailand ประวัติความเป็นมา
ซอนต้าในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2512 โดยการชักชวนของ ซอนเชี่ยน โดโรธี ทอมม์สัน นายกสโมสรซอนต้าโตรอนโต ประเทศแคนนาดา ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งประธานคณะอนุกรรมการ การก่อตั้งสโมสรใหม่ในภูมิภาคเอเชีย ของซอนต้าสากล ซึ่งคณะสุภาพสตรีไทยที่ได้ร่วมก่อตั้ง “สโมสรซอนต้าประเทศไทย” 

โดยมีศาสตราจารย์ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา เป็นนายกก่อตั้ง และได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 7 เสด็จเป็นองค์ประทานสถาปนาสโมสรซอนต้ากรุงเทพ ขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2512

มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงสถานภาพของสตรีในด้านการศึกษา กฎหมาย การเมือง เศรษฐกิจ และอาชีพ และสนับสนุนในภาคธุรกิจและอาชีพต่าง ๆ มีมาตรฐานทางจริยธรรม โดยร่วมมือกับสตรีนักบริหารเพื่อให้บรรลุอุดมการณ์ในการให้บริการแก่สังคม 

กิจการของสโมสรซอนต้าในประเทศไทยได้เจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมาก มีสโมสรเพิ่มขึ้นมาเป็น 17 สโมสร โดยสโมสรซอนต้าประเทศไทยได้เปลี่ยนชื่อเป็น สโมสรซอนต้ากรุงเทพ 1 และตามด้วยอีก 16 สโมสร ดังนี้

สโมสรซอนต้ากรุงเทพ 2, สโมสรซอนต้ากรุงเทพ 3, สโมสรซอนต้าขอนแก่น, สโมสรซอนต้ากรุงเทพ 4, สโมสรซอนต้ากรุงเทพ 5, สโมสรซอนต้ากรุงเทพ 6, สโมสรซอนต้าเชียงใหม่, สโมสรซอนต้าเชียงราย 1, สโมสรซอนต้ากรุงเทพ 7, สโมสรซอนต้าพิษณุโลก, สโมสรซอนต้าราชบุรี, สโมสรซอนต้ากรุงเทพ 8, สโมสรซอนต้ากรุงเทพ 9, สโมสรซอนต้ากรุงเทพ 10, สโมสรซอนต้าชุมแพ และสโมสร Zonta e-Club of Thailand 1

ตามโครงสร้างการบริหารของซอนต้าสากล ประเทศไทยเป็นเขต 6 (Area 6) ในภูมิภาค 17 (District 17) หรือเรียกว่า “ซอนต้าประเทศไทย” มี ซอนเชี่ยน มนวิภา ประชัญคดี เป็นผู้อำนวยการเขต (Area Director) ประจำปีบริหาร ค.ศ.2016-2018

Zonta  International

 Mission
1. รณรงค์ต่อต้านการกระทำรุนแรงต่อสตรีและเด็กอย่างต่อเนื่อง
2. สนับสนุนโครงการอบรมให้ความรู้แก่วัยรุ่นสตรี เพื่อลดภาวะการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
3. สนับสนุนการศึกษา เพื่อส่งเสริมความมั่นคงให้เด็กผู้หญิง
4. ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเพื่อสตรี
5. ส่งเสริมเยาวชนที่มีจิตอาสาในการทำประโยชน์ช่วยเหลือสังคมและเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้
6. ส่งเสริมการศึกษา / ให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชน
 

ซอนต้าสากลให้การสนับสนุนทางด้านการเงินแก่โครงการเพื่อสตรีต่าง ๆ ทั่วโลก