Book to Read : พระราชนิพนธ์เรื่อง “ไกลบ้าน” | Issue 164

Book to Read : พระราชนิพนธ์เรื่อง “ไกลบ้าน” | Issue 164

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ผู้เลิศด้วยพระปรีขาญาณได้เสด็จประพาสยุโรปเมื่อร.ศ.126 หรือ พ.ศ. 2451 ขณะที่เสด็จท่องเที่ยวไปตามประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรปนั้น พระองค์ทรงพระราชหัตถเลขาเล่าถึงการเดินทาง และสิ่งที่พระองค์ทรงพบเห็นถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้านิภานภดล ซึ่งในเวลาต่อมา สำเนาทั้งหมดของพระราชหัตถเลขาของพระองค์ได้รวมพิมพ์เป็นเล่มขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “พระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้าน” เป็นการเล่าทำนอง การบันทึกจดหมายเหตุ หรือรายงานประจำวัน อีกทั้งมีเกร็ดความรู้เรื่องราวต่าง ๆ พร้อมทั้งเสนอแนวพระราชดำริและพระราชวินิจฉัยส่วนพระองค์ต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องระหว่างเสด็จประพาส สะท้อนให้เห็นทัศนคติ สภาพบ้านเมือง สังคม ชีวิตความเป็นอยู่ของบุคคลในแต่ละประเทศ โดยเฉพาะทัศนียภาพ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ธรรมชาติ ตลอดจนความเจริญทางวิทยาการของ นานาอารยประเทศในการพิมพ์ครั้งนี้จัดทำเป็นปกแข็งสันโค้งเย็บกี่อย่างดี จำนวน 852 หน้า


พระราชนิพนธ์เรื่อง “ไกลบ้าน”
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
สำนักพิมพ์ ศรีปัญญา

Book to Read : พระราชนิพนธ์เรื่อง “ไกลบ้าน” | Issue 164