“Content Thailand นักสร้างเรื่อง” เชิญชวนเยาวชนอายุระหว่าง 14 - 18 ปี มาเข้าค่ายอบรมทักษะการผลิต การเขียนบท การถ่ายทํา ตลอดจนการตัดต่อสื่อภาพยนตร์

“Content Thailand นักสร้างเรื่อง” เชิญชวนเยาวชนอายุระหว่าง 14 - 18 ปี มาเข้าค่ายอบรมทักษะการผลิต การเขียนบท การถ่ายทํา ตลอดจนการตัดต่อสื่อภาพยนตร์

สถาบันพัฒนาบุคลากรทางด้านวิดีทัศน์กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรม นักสร้างเรื่อง” ขึ้นโดยเป็นกิจกรรมที่ เชิญชวนเยาวชนอายุระหว่าง 14 - 18 ปีที่มีความสนใจเรื่องภาพยนตร์ มาเข้าค่ายอบรมเพื่อให้มีองค์ความรู้ในด้านการผลิต การเขียนบท การถ่ายทํา ตลอดจนการตัดต่อให้มีทักษะมากยิ่งขึ้น สามารถนํา content ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นเรื่องราวที่มีความสร้างสรรค์ และขยายโอกาสในการเข้าถึง โครงการ Content Thailand ให้กว้างยิ่งขึ้น เพื่อให้  Filmmaker ในจังหวัดนั้น ๆ และในพื้นที่ใกล้เคียงที่สนใจสามารถเข้ามาเรียนรู้ หรือพัฒนาทักษะจากวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

โดยเปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันนี้ - 20 สิงหาคม 2565 โดยจะจัดค่ายอบรม 3 สถานที่และ 3 ช่วงเวลาดังต่อไปนี้

- จ. นครศรีธรรมราช : วันที่ 31 .. - 4 .. 2565

- จ. บึงกาฬ : วันที่ 21 - 25 .. 2565

- จ.ชลบุรี (พัทยา) : วันที่ 28 .ย. - 2 ต.ค. 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/Content-Thailand-Academy-104312315706337

“Content Thailand นักสร้างเรื่อง” เชิญชวนเยาวชนอายุระหว่าง 14 - 18 ปี มาเข้าค่ายอบรมทักษะการผลิต การเขียนบท การถ่ายทํา ตลอดจนการตัดต่อสื่อภาพยนตร์