5 กลุ่มยกเว้นออกนอกเคหสถานในพื้นที่สีแดงเข้ม

5 กลุ่มยกเว้นออกนอกเคหสถานในพื้นที่สีแดงเข้ม

1.สาธารณสุข ผู้ป่วยไปพบแพทย์เพื่อรักษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข

2.ขนส่งสินค้าเพื่อประชาชน อาทิ ผู้ขนส่งอาหาร ยา เวชภัณฑ์ สินค้าอุปโภคบริโภค

3.ขนส่งหรือขนย้ายประชาชน

4.บริการหรืออำนวยประโยชน์แก่ประชาชน อาทิ ผู้ให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางหรือผู้ประสบภัย

5.การประกอบอาชีพที่จำเป็น อาทิ ผู้ทำงานตามรอบเวลาหรือตามเวลาที่กำหนดไว้ตามปกติของทางราชการและเอกชน

สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด ประกอบไปด้วย
กรุงเทพมหานคร นครปฐม นราธิวาส นนทบุรี ปทุมธานี ปัตตานี ยะลา สมุทรปราการ สมุทรสาคร สงขลา

 

5 กลุ่มยกเว้นออกนอกเคหสถานในพื้นที่สีแดงเข้ม 10 จังหวัด