GPSC เดินหน้าโครงการ “GPSC Young Social Innovator ซีซั่น 4”

GPSC เดินหน้าโครงการ “GPSC Young Social Innovator ซีซั่น 4”

GPSC เดินหน้าโครงการ “GPSC Young Social Innovator ซีซั่น 4” ชวนน้องเยาวชนทั่วประเทศ ร่วมส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ส.ค. นี้

     GPSC พร้อมเปิดโครงการ GPSC Young Social Innovator ปีที่ 4 ปั้นเยาวชนทั่วประเทศ ส่งผลงานไอเดียเจ๋ง ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาทได้แล้ว ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 ส.ค.นี้

       นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. เปิดเผยว่า GPSC ได้จัดโครงการประกวด GPSC Young Social Innovator 2021 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ภายใต้แนวคิด “พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Sustainable Energy, Natural resource and Environment)” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท

       ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเปิดให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา (ปวช.) หรือเทียบเท่าจากทั่วประเทศ  สามารถส่งโครงงานเข้าประกวดใน 3 หัวข้อ ได้แก่ 1. ผลิตภัณฑ์ ที่มีแนวคิดในการนำวัสดุหรือบรรจุภัณฑ์เพื่อการใช้งานที่สามารถช่วยอำนวยความสะดวก หรือการแก้ไขปัญหา ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ 2. สิ่งประดิษฐ์ ต้องเป็นชิ้นงาน เครื่องมือ เครื่องจักร ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการผลิตและประหยัดเวลา และ 3. กระบวนการและบริการ ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ ในการลดขั้นตอนการผลิตหรือการแปรรูป ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ ซึ่งผลงานที่ได้รับการคัดเลือกและเข้ารอบการประกวดในครั้งนี้ จะได้รับทุนการสนับสนุนเพื่อพัฒนาผลงาน พร้อมคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนำเป็นแนวทางในการต่อยอดการพัฒนาผลงาน เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไป

     การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility : CSR) ที่นำแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจที่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับสังคม และยังเป็นการสร้างโอกาสให้เยาวชนไทยได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ออกแบบนวัตกรรมการใช้พลังงาน โดยใช้องค์ความรู้ด้านต่างๆ มาพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการ วิธีการในการเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อแก้ปัญหาสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีโอกาสนำไปใช้ในพื้นที่ที่มีปัญหาได้จริง รวมถึงต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการในเชิงพาณิชย์ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรุ่นใหม่ที่มีความเข้าใจในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

     ทั้งนี้ นักเรียน นักศึกษา สถาบันการศึกษาที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้แล้วตั้งแต่บัดนี้ - 31 สิงหาคม 2564 หรือ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : GPSC Young Social Innovator (link : https://www.facebook.com/GPSCyoungsocialinnovator/)

GPSC เดินหน้าโครงการ “GPSC Young Social Innovator ซีซั่น 4” ชวนน้องเยาวชนทั่วประเทศ ร่วมส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ส.ค. นี้