Dow ร่วมต้านโลกร้อน ผนึกจิตอาสา ปลูกต้นไม้จากบ้านกว่า 7,000 ต้น

Dow ร่วมต้านโลกร้อน ผนึกจิตอาสา ปลูกต้นไม้จากบ้านกว่า 7,000 ต้น

Dow ร่วมต้านโลกร้อนกลางวิกฤตโควิด-19 ผนึกจิตอาสา ปลูกต้นไม้จากบ้านกว่า 7,000 ต้น

    กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ซึ่งเป็นบริษัทด้าน Materials science ชั้นนำของโลกที่มีความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืน ร่วมกับพนักงานและประชาชนจิตอาสาปลูกต้นไม้จากบ้านเพื่อต้านโลกร้อน ผ่านกิจกรรม “1+1 ฉันปลูก Dow ปลูก” ภายใต้แคมเปญ #รักษ์ป่าเลนลดโลกร้อน ในโครงการ Dow & Thailand Mangrove Alliance ซึ่ง 1 ต้นที่ทุกคนปลูก Dow จะปลูกต้นโกงกางเพิ่มอีก 1 ต้น ที่ป่าชายเลนปากน้ำประแส อ.แกลง จ.ระยอง ซึ่ง Dow ได้จัดให้มีการปลูกป่าชายเลนมาอย่างต่อเนื่องตลอด 13 ปี จากกิจกรรมในครั้งนี้ จิตอาสาได้ร่วมกันปลูกต้นไม้จากที่บ้านทั้งสิ้น 3,523 ต้น โดย Dow จะปลูกต้นโกงกางสมทบอีก 1 เท่าตัว ครอบคลุมพื้นที่ 5 ไร่ รวมจำนวนต้นไม้ที่จิตอาสา และ Dow ร่วมกันปลูกเพื่อต้านโลกร้อนในครั้งนี้กว่า 7,000 ต้น

    คุณฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าวว่า “สำหรับ Dow การระบาดของโควิด-19 ไม่ใช่ข้ออ้างที่พวกเราจะหยุดดูแลสิ่งแวดล้อม ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดและมาตรการป้องกันที่เข้มงวดในปัจจุบัน เราอาจต้องเดินช้าลงกว่าเดิม แต่เราจะไม่หยุดก้าวเดินไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนอย่างแน่นอน”

    Dow ตั้งเป้าการทำงานด้านความยั่งยืนในการช่วยลดปัญหาโลกร้อน หยุดขยะพลาสติกไม่ให้หลุดไปสู่สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมวงจรรีไซเคิล จึงได้ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (International Union for Conservation of Nature - IUCN) จัดตั้งและดำเนินโครงการ ดาว-เครือข่ายชายฝั่ง รักษ์พิทักษ์ป่าชายเลน เพื่อความยั่งยืน (Dow & Thailand Mangrove Alliance) หรือเรียกย่อ ๆ ว่า ดาวและเครือข่ายรักษ์ป่าชายเลนไทย ในปี พ.ศ. 2563 เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ป่าชายเลนอ่าวไทย-อันดามัน โดยมีปากน้ำประแส จังหวัดระยอง เป็นพื้นที่นำร่องโครงการฯ ก่อนที่จะขยายผลไปยังป่าชายเลนที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดอื่น ๆ ครอบคลุม 5 จังหวัดพื้นที่รวมกว่า 5,000 ไร่ ต่อไปตามแผนงาน 5 ปี (2563-2567) โดยมีเป้าหมายหลักในการลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ และป้องกันขยะไหลลงสู่ทะเล ผ่านการยกระดับการอนุรักษ์ป่าชายเลนอย่างครบวงจรและมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน โดยจะวางระบบรวมทั้งสร้างเครือข่ายในการฟื้นฟูดูแลป่าชายเลนให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมอย่างสมดุล

Dow ร่วมต้านโลกร้อนกลางวิกฤตโควิด-19 ผนึกจิตอาสา ปลูกต้นไม้จากบ้านกว่า 7,000 ต้น