โพลเผย สิ่งที่อยากให้ภาครัฐ/สถานศึกษาช่วยเหลือเกี่ยวกับการเรียนออนไลน์

โพลเผย สิ่งที่อยากให้ภาครัฐ/สถานศึกษาช่วยเหลือเกี่ยวกับการเรียนออนไลน์

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมาเป็นวันเปิดภาคเรียนทั่วประเทศ แต่เนื่องจากยังอยู่ในสถานการณ์โควิด-19

ทำให้สถานศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่สามารถทำการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้ จึงต้องใช้วิธีการเรียนออนไลน์ ทำให้ทุกฝ่ายต้องปรับตัวให้พร้อมรับกับการเรียนแบบออนไลน์ เพื่อสะท้อนความคิดเห็นที่มีต่อกรณี "หัวอกครู ผู้ปกครองนักเรียน" กับการเรียนออนไลน์ 

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของครู ผู้ปกครอง นักเรียนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 3,749 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 14-17 มิถุนายน 2564 สรุปผลได้ดังนี้ 

5 อันดับที่อยากให้ภาครัฐ/สถานศึกษาช่วยเหลือเกี่ยวกับการเรียนออนไลน์ 

1.สนับสนุนอปุกรณ์เครื่องมือสาหรับเรียนออนไลน์ 62.22%

2.มีส่วนลด/ใช้อินเทอร์เน็ตฟรีสาหรับผู้เรียน 58.28%

3.มีส่วนลดค่าบำรุงการศึกษา 55.80%

4.จัดการเรียนการสอนโดยเข้าใจถึงความแตกต่างของผู้เรียน 50.30%

 5.มีนโยบายและมาตรการส่งเสริมการเรียนออนไลน์ 49.57%

เมื่อการเรียนออนไลน์ต้องมาเป็นทางเลือกหลัก แต่ยังมีสถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียนบางส่วนที่ยังไม่มีความพร้อม จึงทาให้การเรียนออนไลน์เพื่อป้องกันโควิด-19 ครั้งนี้ กลับกลายเป็นการเพิ่มความเหลื่อมล้าทางการศึกษามากข้ึน เน่ืองมาจากสภาพเศรษฐกิจและความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงเทคโนโลยี ภาครัฐจึงควรสนับสนุนงบประมาณหรืออุปกรณ์ ช่วยเหลือทั้งกลุ่มครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะเด็กไทยหลุดจากระบบการศึกษาไป

             

โพลเผยสิ่งที่อยากให้ภาครัฐ/สถานศึกษาช่วยเหลือเกี่ยวกับการเรียนออนไลน์