กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งเป้าเน้นผลิตข้าว 5 ประเภท ให้สอดคล้องตลาด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งเป้าเน้นผลิตข้าว 5 ประเภท ให้สอดคล้องตลาด

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตว่า ที่ประชุมเป้าหมายการผลิตข้าว   การวางแผนการข้าว และพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 โดยมีสาระสำคัญ คือ เห็นควรให้มีการแบ่งประเภทข้าวเพื่อให้การเพาะปลูกมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ได้ผลผลิตในแต่ละชนิดข้าวที่มีความสอดคล้องทั้งในส่วนของ Demand และ Supply  โดยจะแบ่งเป็น 5 ชนิดข้าว ประกอบด้วย

1.ข้าวหอมมะลิ 

2.ข้าวหอมไทย  

3.ข้าวเจ้า ซึ่งจำแนกเป็นข้าวเจ้าพื้นนุ่มและข้าวเจ้าพื้นแข็ง 

4.ข้าวเหนียว 

5.ข้าวตลาดเฉพาะ 

กำหนดไว้ทั้งสิ้น 66 ล้านไร่ โดยปรับลดพื้นที่ปลูกลงจากปีการผลิต 2563/2564 ประมาณ 3 ล้านไร่

ที่ประชุมฯ ได้ร่วมกันพิจารณาถึงเป้าหมาย การผลิตข้าว การวางแผนการผลิตข้าว และพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 โดยมีสาระสำคัญ คือ ปริมาณน้ำสำหรับการเพาะปลูกข้าวในปีการผลิต 2564/65 (ฤดูนาปี) อยู่ในเกณฑ์น้อย  ภาพรวมปริมาณน้ำที่ใช้การจากอ่างเก็บน้ำทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก ขณะนี้มีจำนวน 11,121 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ในขณะเดียวกันกลับมีความต้องการใช้อยู่ที่ 32,339  ล้านลูกบาศก์เมตร ประกอบกับน้ำใน 4 เขื่อนหลักมีปริมาณน้ำใช้การเหลือเพียง 1,457 ล้านลูกบาศก์เมตร กรมอุตุนิยมวิทยาประเมินว่ามีปริมาณฝนน้อย ส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำเพื่อการอุปโภค/บริโภค 

ดังนั้นหน่วยงานชลประทานในพื้นที่จะต้องมีแผนบริหารจัดการน้ำ โดยจัดส่งน้ำเป็นรอบเวรเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำ และต้องมีแผนจัดสรรน้ำเพื่อประคองปริมาณน้ำที่มีอยู่จนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 อีกส่วนหนึ่งจะต้องขอความร่วมมือเกษตรกร หากจะเพาะปลูกให้พิจารณาใช้น้ำฝนเป็นหลัก จากการคาดการณ์ตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปน่าจะสามารถเพาะปลูกได้โดยไม่มีผลเสียหาย

 

ข้อมูลจาก : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

 

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งเป้าเน้นผลิตข้าว 5 ประเภท ให้สอดคล้องตลาด ตั้งเป้า 66 ล้านไร่ พร้อมจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการเพาะปลูก จากปัญหาฝนทิ้งช่วง