ข้อแนะนำในการเตรียมตัวเพื่อฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้ป่วยจิตเวช

ข้อแนะนำในการเตรียมตัวเพื่อฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้ป่วยจิตเวช

ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยได้โพสต์ข้อความผ่านเพจ Facebook ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผู้ป่วยจิตเวชในการเข้ารับวัคซีนโควิด- 19 โดยมีเนื้อหาดังนี้

1. รับประทานยาต่อเนื่องและดูแลสุขภาพจิตของตนเอง

2. พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่อดนอน มีการออกกำลังกาย และ ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง

3. แนะนำให้ผู้ป่วยกินยาจิตเวชตามปกติ ไม่ควรงดยา หรือ เพิ่มยา หรือปรับยาก่อนฉีด เพราะ อาจเกิดอาการถอนยาหรือ อาการข้างเคียงได้ 

4. ยาจิตเวชปลอดภัยสำหรับการฉีดวัคซีน ยังไม่มีรายงานถึงผลกระทบระหว่างยาจิตเวชกับวัคซีน

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 พค. 2564)

5.หากผู้ป่วยหรือญาติกังวลใจ อาจพูดคุยปรึกษาแพทย์เจ้าของไข้เรื่องการฉีดวัคซีน

 

หมายเหตุ : ผู้ป่วยจิตเวชและผู้มีความบกพร่องทางจิต เช่น เชาวน์ปัญญาบกพร่อง ออทิซึม โรคจิตเภทและโรคทางอารมณ์ เป็นต้น อาจมีความยากลำบากในการเข้าถึงวัคซีนและมีความเสี่ยงจากอาการทางจิตที่ก่อให้เกิดอุปสรรคในการป้องกันการติดเชื้อของตนเองครอบครัวและชุมชนควรมีส่วนช่วยผู้ป่วยจิตเวชในการเข้าถึงวัคซีน

ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยได้โพสต์ข้อความผ่านเพจ Facebook ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผู้ป่าวยจิตเวชในการเข้ารับวัคซีนโควิด- 19