โพลเผย 5 อันดับ การดูแลสภาพจิตใจของคนไทยในช่วงโควิด-19

โพลเผย 5 อันดับ การดูแลสภาพจิตใจของคนไทยในช่วงโควิด-19

สภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ำมายาวนาน อีกทั้งยังมีสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้การดำเนินชีวิตของประชาชนต้องล่าบาก มากยิ่งขึ้น นอกจากเป็นปัญหาทางกายแล้วยังส่งผลต่อปัญหาทางใจของคนไทยอีกด้วย เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณี “สภาพจิตใจของคนไทยในยุคโควิด-19” สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ส่ารวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จ่านวน ทั้งสิ้น 1,713 คน (ส่ารวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 24-27 พฤษภาคม 2564 สรุปผลได้ ดังนี้

1.ใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวัง มีสติ       91.03%

2.ศึกษาวิธีป้องกันดูแลด้วยตัวเอง        60.82%

3.หาอย่างอื่นท่า เช่น ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกม โซเชียล    56.60%

4.ปรึกษาคนในครอบครัว/เพื่อน          40.88%

5.ทำสมาธิ/สวดมนต์/หาที่พึ่งทางใจ    28.97%

ข้อมูลจาก : สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 30 พ.ค. 64

โพลสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณี “สภาพจิตใจของคนไทยในยุคโควิด-19”