เพลินศิลป์ถิ่นเยาวราช The Charity Dinner in Chinatown สานสัมพันธ์ ไทย-จีน

เพลินศิลป์ถิ่นเยาวราช The Charity Dinner in Chinatown สานสัมพันธ์ ไทย-จีน

เพลินศิลป์ถิ่นเยาวราช The Charity Dinner in Chinatown สานสัมพันธ์ ไทย-จีน ศิลปินรังสรรค์ งานศิลป์เพื่อการกุศล

     งานเพลินศิลป์ ถิ่นเยาวราช The Charity Dinner in Chinatown เป็นงานสานสัมพันธ์ไทย-จีน ศิลปินรังสรรค์งานศิลป์เพื่อการกุศล ชาวเยาวราชรวมใจให้ชุมชนเข็มแข็ง โดยมีคุณปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน งานเพลินศิลป์ถิ่นเยาวราช The charity Dinner in Chinatown

      เกิดขึ้นจากความร่วมมือของคุณลลิสา จงบารมี ประธานมูลนิธิ ธารศิลป์รักษ์จิตรกร และคุณศิริลักษณ์ ไม้ไทย ประธานกรรมการ มูลนิธิเอ็มซีดส์เพื่อการพัฒนาภาวะผู้นำสู่ความยั่งยืน ในงานได้จัดให้มีการประมูลผลงานศิลปะในโครงการ “เพลินศิลป์ถิ่นเยาวราช” เพื่อสมทบการกุศลของทั้งสองมูลนิธิฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นทุนช่วยเหลือศิลปิน แสดงถึงความห่วงใย เอื้ออาทร และเป็นขวัญกำลังใจในการสร้างผลงาน และธำรงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันงดงามของจิตรกรรม ประติมากรรมให้ดำรงสืบไป

     รวมทั้งเพื่อความยั่งยืน คือการสนับสนุนช่วยเหลือ เพื่อพึ่งพาตัวเองได้ในที่สุด ซึ่งมูลนิธิเอ็มซีดส์เพื่อการพัฒนาภาวะผู้นำสู่ความยั่งยืน จะบ่มเพาะการพัฒนาภาวะผู้นำในเยาวชน สถานศึกษา และชุมชน ให้เป็นเมล็ดพันธุ์ขับเคลื่อนการศึกษา การประกอบอาชีพ ต่อยอดให้เกิดความเข้มแข็ง ดูแลตนเองและสังคมของเขาเองได้อย่างสมดุลและยั่งยืน 

     สำหรับสีสรรค์ในงานเพลินศิลป์ถิ่นเยาวราช คือแฟชั่นโชว์การกุศล “colorful Night of Chinatown” โดยแขกผู้มีเกียรติ เซเลบริตี้ชื่อดังของเมืองไทย และศิษย์เก่าหลักสูตร BLCA กับชุดงดงามในสไตล์จีนที่หลากสีสรรค์ พร้อมเครื่องประดับหยก อัญมณีที่ชาวจีนยกย่องว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งคุณธรรม 5 ประการ คือ ใจบุญ สมถะ กล้าหาญ ยุติธรรม และมีสติปัญญา อีกทั้งยังมีความเชื่อว่าเสริมอำนาจและเสริมบารมี เครื่องประดับหยกพลังแห่งธรรมชาติ ได้รับความร่มมือและเอื้อเฟื้อจากร้าน Jade for you

     ปิดท้ายด้วยคุณปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม และคุณหญิงผะอบทิพย์ ศาตะมาน มอบสายสะพายและมงกุฎ ให้แก่ทุกท่านที่เดินแฟชั่นโชว์การกุศล colorful Night of Chinatown

     สำหรับท่านที่สนใจภาพวาด กรุณาติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 081 874 5454 มูลนิธิธารศิลป์ รักษ์จิตรกร

เพลินศิลป์ถิ่นเยาวราช The Charity Dinner in Chinatown สานสัมพันธ์ ไทย-จีน ศิลปินรังสรรค์ งานศิลป์เพื่อการกุศล