เท่ อินเด็กซ์ เชื่อมั่นภาคประชาชน มือสะอาด สร้างผลงาน วางใจได้

เท่ อินเด็กซ์ เชื่อมั่นภาคประชาชน มือสะอาด สร้างผลงาน วางใจได้

สภาปัญญาสมาพันธ์ เผยผลสำรวจประสิทธิผลภาคประชาชน ภาพรวมเชื่อมั่น ไว้วางใจได้ ทำงานมีประสิทธิภาพ และคอร์รัปชั่นต่ำสุดเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสภาปัญญาสมาพันธ์ และประธานอำนวยการบริหารจัดทำดัชนีประสิทธิผลประเทศไทย (TE Index) แถลงผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อประสิทธิผลภาคประชาชน (People Sector Effectiveness Index – PPE Index) ในภาพรวมทุกด้าน ประชาชนให้คะแนนภาคประชาชนค่อนข้างดี คิดเป็นร้อยละ 66.3 โดยให้ความเชื่อมั่นในความเป็นสถาบันสูงถึงร้อยละ 72 และให้คะแนนความเชื่อมั่นในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ไม่ใช้ความรุนแรง และคอร์รัปชั่นน้อย สูงถึงร้อยละ 69


เท่ อินเด็กซ์ เชื่อมั่นภาคประชาชน มือสะอาด สร้างผลงาน วางใจได้

การสำรวจแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสถาบันภาคประชาชน ด้านการสร้างแนวการปฏิบัติของภาคประชาชน และด้านผลกระทบจากการดำเนินงานของภาคประชาชน ซึ่งทั้งสามด้านได้ผลคะแนนใกล้เคียงกัน โดยให้คะแนนรวมแต่ละด้านสูงกว่าร้อยละ 65 ทั้งสิ้น ซึ่งสะท้อนว่าประชาชนค่อนข้างพึงพอใจต่อองค์กรภาคประชาชน  หากพิจารณาตามระดับคะแนน พบว่า ประชาชนเชื่อมั่นในความเป็นสถาบันขององค์การภาคประชาชน สูงเป็นอันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 72.2


เท่ อินเด็กซ์ เชื่อมั่นภาคประชาชน มือสะอาด สร้างผลงาน วางใจได้

ดัชนีในด้านความสามารถในการตอบสนองขององค์การภาคประชาชน สูงเป็นอันดับ 2 คิดเป็นร้อยละ 68 โดยให้คะแนนความสามารถในการตอบสนองได้ทันต่อสถานการณ์ ร้อยละ 68.9 และตอบสนองได้เหมาะสมกับความต้องการ ร้อยละ 67.2ส่วนดัชนีด้านการไม่ใช้ความรุนแรง ให้คะแนนสูงเป็นอันดับ 3 ร้อยละ 67.7 โดยประชาชนเห็นว่า ภาคประชาชนนิยมใช้สินติวิธี จัดการปัญหาด้วนความสงบ ไม่ใช้ความรุนแรง และให้คะแนนเป็นอันดับ 4 ด้านประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ 67.6 โดยประชาชนเห็นว่าองค์การภาคประชาชนทำงานได้คุ้มค่าเงิน และมีความรวดเร็วในการดำเนินการ สุดท้ายคือ ดัชนีด้านการปลอดคอร์รัปชั่น ให้คะแนนสูงเป็นอันดับ 5 คิดเป็นร้อยละ 67.4


เท่ อินเด็กซ์ เชื่อมั่นภาคประชาชน มือสะอาด สร้างผลงาน วางใจได้