สภาปัญญาสมาพันธ์

สภาปัญญาสมาพันธ์

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสภาปัญญาสมาพันธ์ ร่วมกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสถาบัน อาทิ ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์, ผศ.ดร.อัศม์เดช วานิชชินชัย, ศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์, ศ.ดร.อัมพร ธำรงลักษณ์, ดร.วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์ และ รศ.ดร.อนุมงคล ศิริเวทิน จัดแถลงข่าว เปิดตัวหน่วยงาน สภาปัญญาสมาพันธ์ หน่วยงานที่เจาะสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เพื่อจัดทำ “ดัชนีประสิทธิผลประเทศไทย (Thailand Effectiveness Index – TE Index)” ณ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) วานนี้