เพิ่มหยุดสงกรานต์ ! ครม.ไฟเขียว 12 เมษายน 2567 เป็นวันหยุดราชการ กระตุ้นท่องเที่ยวเทศกาลสงกรานต์

เพิ่มหยุดสงกรานต์ ! ครม.ไฟเขียว 12 เมษายน 2567 เป็นวันหยุดราชการ กระตุ้นท่องเที่ยวเทศกาลสงกรานต์

เมื่อวันที่ (13 ก.พ.2567) ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษในปี 2567 ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ ดังนี้

1.กำหนดให้วันศุกร์ที่ 12 เม.ย.2567 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษอีก 1 วัน ในปี 2567
2.ในกรณีที่หน่วยงานใดมีภารกิจในการให้บริการประชาชน หรือมีความจำเป็นหรือราชการสำคัญในวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษดังกล่าว (ตามข้อ 1) ที่ได้กำหนดหรือนัดหมายไว้ก่อนแล้ว ซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนไปจะเกิดความเสียหาย หรือกระทบต่อการให้บริการประชาชน ให้หัวหน้าหน่วยราชการนั้นพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร โดยมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและกระทบต่อการให้บริการประชาชน

3.ในส่วนของรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงแรงงาน พิจารณาความจำเป็นเหมาะสมของการกำหนดให้วันดังกล่าวข้างต้น เป็นวันหยุดให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณีต่อไป

ส่งผลให้เทศกาลสงกรานต์ปีนี้ ได้หยุดยาว 5 วัน ตั้งแต่ 12 - 16 เม.ย.