เปิดรับสมัครเเล้วโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2564

เปิดรับสมัครเเล้วโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2564

เปิดรับสมัครเเล้วโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2564 โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ หรือ Ship for Southeast Asian and Japanese Youth Program เป็นโครงการตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างรัฐบาลญี่ปุ่นกับรัฐบาลประเทศในเอเชียอาคเนย์ 5 ประเทศ คือ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ และราชอาณาจักรไทย

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างเยาวชนญี่ปุ่นและเยาวชนอาเซียน

2. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านต่าง ๆ เช่น สังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และการศึกษาตลอดจนแนวทางการแก้ปัญหาในระดับเยาวชน

3. เพื่อเผยแพร่ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของแต่ละประเทศ

4. เพื่อฝึกฝนเยาวชนในการอยู่รวมกลุ่มและสร้างสรรค์ประโยชน์ร่วมกัน

5. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้สำหรับนำไปใช้ประโยชน์แก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติในอนาคตกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น และประเทศสมาชิกอาเซียน เปิดรับสมัครผู้แทนเยาวชนไทยที่มีอายุระหว่าง 18 – 30 ปี สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี เข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2564 (รูปแบบออนไลน์) โดยมีเนื้อหาและหัวข้อหลักภายใต้โครงการ คือ “การมีส่วนร่วมของเยาวชนต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน : เส้นทางสำหรับการเปลี่ยนแปลง โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 6 สิงหาคม 2564 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง www.dcy.go.th หรือโทร. 0 2306 8697 ในวันและเวลาราชการ

เปิดรับสมัครเเล้วโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2564