เช็คด่วน ประกันสังคมมาตรา 33 เปิดให้ลูกจ้างนายจ้างตรวจสอบสิทธิเยียวยาได้แล้ว

เช็คด่วน ประกันสังคมมาตรา 33 เปิดให้ลูกจ้างนายจ้างตรวจสอบสิทธิเยียวยาได้แล้ว

 คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (กรุงเทพมหานครและปริมณฑล) ของสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กรอบวงเงินจำนวน 2,519.3800 ล้านบาท

คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติปรับพื้นที่่สีแดงเข้มเพิ่มเติมเป็น 10 จังหวัด ดังนี้

1. กรุงเทพมหานคร

2. นครปฐม

3. นนทบุรี

4. ปทุมธานี

5. สมุทรปราการ

6. สมุทรสาคร

7. นราธิวาส

8. ปัตตานี

9. ยะลา

10.สงขลา

สำหรับกิจการ 9 หมวดที่ได้รับการเยียวยา ได้แก่

1. ก่อสร้าง

2.ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร

3. ศิลปะ บันเทิงและนันทนาการ

4. กิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ

5. ขายส่งขายปลีกและซ่อมยานยนต์

 6. ขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

7. กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนกิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์

8. กิจกรรมทางวิชาการ

9. ข้อมูลข่าวสารและสื่อสาร

 รูปแบบการให้ความช่วยเหลือ

1. ในระบบประกันสังคม ตามมาตรา33 -นายจ้างและผู้ประกอบการ รัฐบาลยังคงจ่ายให้นายจ้างตามจำนวนลูกจ้าง 3,000 บาท/หัว/สถานประกอบการ สูงสุดไม่เกิน 200 คน

- ลูกจ้าง จ่ายเพิ่มเป็น 2,500 บาท/คน จากที่ลูกจ้างจะได้รับตามมาตรการช่วยเหลือเดิมเพียง 2,000 บาท/คน ซึ่งเมื่อรวมกับจ่ายชดเชยเยียวยาร้อยละ 50 ของรายได้ให้ลูกจ้าง สูงสุดไม่เกิน7,500 บาท ระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน ทำให้ผู้ประกันตน ม.33 สัญชาติไทย จะได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐไม่เกิน 10,000 บาท/คน

2. เพิ่มสิทธิให้ผู้ประกันตน ม.39 และ ม.40 ที่ประกอบอาชีพอยู่ในปัจจุบัน จะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท/คน

3. ผู้ที่อยู่นอกระบบม.33 หรือ อาชีพอิสระ ขอให้ขึ้นทะเบียนกับประกันสังคม (ม.40) ภายในเดือน ก.ค. 64 เพื่อจะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท/คน

4. กรณีที่ไม่มีลูกจ้าง ให้ลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ภายในเดือนก.ค. จะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท/คน ขยายมาตราการช่วยเหลือเดิมให้เฉพาะผู้ประกอบการในหมวดร้านอาหาร เครื่องดื่มในโครงการคนละครึ่งที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับประกันสังคม ได้รับการช่วยเหลือ 3,000 บาท เท่านั้น

5.  ผู้ประกอบการในระบบ "ถุงเงิน" ใน 5 หมวด ภายใต้โครงการคนละครึ่ง และโครงการเราชนะในปัจจุบันที่มีลูกจ้างให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ภายในเดือนกรกฎาคม 2564 โดยรัฐจะช่วยจ่ายเงิน ดังนี้

- นายจ้างได้รับเงิน 3,000 บาทต่อลูกจ้าง (สูงสุดไม่เกิน 200 คน)
- ลูกจ้างสัญชาติไทย ได้รับเงินช่วยเหลือ 2,500 บาทต่อคน

6. ผู้ประกอบการในระบบ "ถุงเงิน" ใน 5 หมวด ภายใต้โครงการคนละครึ่ง และโครงการเราชนะในปัจจุบันที่ไม่มีลูกจ้าง ให้เตรียมหลักฐานเพื่อลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ภายในเดือนกรกฎาคม 2564 โดยรัฐบาลช่วยเหลือค่าใช้จ่าย 5,000 บาทต่อคน

 

ตรวจสอบสิทธิเยียวยานายจ้างลูกจ้างได้ที่  www.sso.go.th   

เช็คด่วน ประกันสังคมมาตรา 33 เปิดให้ลูกจ้างนายจ้างตรวจสอบสิทธิได้แล้ว