โพลชี้ เสียงสะท้อนจากประชาชนถึงสื่อมวลชน

โพลชี้ เสียงสะท้อนจากประชาชนถึงสื่อมวลชน

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณี “ข้อมูลข่าวสารในยุคโควิด-19” พบส่วนใหญ่ประชาชนติดตามข่าวสารตามความสะดวกของตนเอง โดยติดตามผ่านสื่อโซเชียลมีเดียมากที่สุด  ทั้งนี้มองว่าข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันให้ความรู้แง่มุมใหม่ ๆ มีการวิเคราะห์เชิงลึก ซึ่งข้อมูลข่าวสารที่น่าเชื่อถือต้องมีการระบุที่มามีแหล่งอ้างอิงที่ชัดเจน  

ทั้งนี้ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "สิ่งที่อยากฝากถึงสื่อมวลชนในการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร" ใน 5 หัวข้อ พบว่า

1.นำเสนอข่าวตามความเป็นจริง/ไม่บิดเบือน 78.71%

2.มีจรรยาบรรณและจิตสำนึกในการทำหน้าที่ 76.24%

3.นำเสนอข่าวอย่างสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อสังคม 64.36%

4.ไม่ชี้นำ ไม่เอนเอียง 61.55%

5.ตรวจสอบแหล่งที่มาของข่าว/ผู้ให้ข่าวอย่างละเอียด 61.06%

สำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "ข้อมูลข่าวสารในยุคโควิด-19" ที่ประชาชนมักจะติดตามข่าวสารผ่านสื่อต่าง ๆ ซึ่งมีทั้งข่าวจริงข่าวลวง หรือข่าวที่เป็นกระแส