มูลนิธิอิออนประเทศไทย สนับสนุนเงินให้กรมควบคุมโรค  เพื่อเดินหน้าสู้ภัยโควิด-19

มูลนิธิอิออนประเทศไทย สนับสนุนเงินให้กรมควบคุมโรค เพื่อเดินหน้าสู้ภัยโควิด-19

มูลนิธิอิออนประเทศไทย สนับสนุนเงินให้กรมควบคุมโรค เพื่อเดินหน้าสู้ภัยโควิด-19

     คุณสุพร วัธนเวคิน ประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบเงินจำนวน 200,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ให้กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายแพทย์ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับมอบ โดยในสถานการณ์ที่ประเทศไทยต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ของโรคระบาด มูลนิธิอิออนประเทศไทยได้ให้การสนับสนุนทุนทรัพย์และปัจจัยที่จำเป็นในการดูแลรักษาผู้ป่วยให้กับหน่วยงานทางการแพทย์มาอย่างต่อเนื่อง

มูลนิธิอิออนประเทศไทย สนับสนุนเงินให้กรมควบคุมโรค เพื่อเดินหน้าสู้ภัยโควิด-19