“ซีเอ็ด” ส่งเสริมสังคมรักการอ่านบริจาคหนังสือให้ห้องสมุด

“ซีเอ็ด” ส่งเสริมสังคมรักการอ่านบริจาคหนังสือให้ห้องสมุด

 (เรียงจากซ้ายไปขวา) คุณนพรัตน์ หล่ำสุวรรณ, คุณนิตยา จันทร์ทอง, คุณนิวัฒน์ วัฒนสิริมนต์, คุณอายุตม์ สินธพพันธุ์, คุณงามใจ ทวีชนม์และคุณทัศนีย์ อมาตยกุล  

 

“ซีเอ็ด” ผู้ให้บริการร้านหนังสือสื่อความรู้ที่มีสาขามากที่สุดในประเทศไทยพร้อมที่จะเป็นหนึ่งร่วมส่งเสริมสังคมรักการอ่านบริจาคหนังสือให้กับห้องสมุดในหน่วยงานภาครัฐ องค์กร และมูลนิธิเพื่อสังคม โดยเมื่อวันอังคารที่ 22 ธันวาคมที่ผ่านมา คุณนิวัฒน์ วัฒนสิริมนต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดองค์กร พร้อมด้วย คุณนิตยา จันทร์ทอง บรรณาธิการจัดการและคุณนพรัตน์ หล่ำสุวรรณ บรรณาธิการจัดการ เป็นตัวแทนบริษัท 

ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน) ได้บริจาคหนังสือให้แก่ห้องสมุดพร้อมปัญญา กรมราชทัณฑ์ จำนวน 2,425 เล่ม รวมมูลค่า 459,240 บาท โดยได้รับเกียรติจากคุณอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นผู้รับมอบ ซึ่งทางกรมราชทัณฑ์จะกระจายไปให้ทุกสาขาทั่วประเทศ ตามกลุ่มการศึกษาของนักโทษนั้นๆ เพื่อประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า และนำข้อมูลที่ได้เผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป 

                                        

(เรียงจากซ้ายไปขวา) อ.เอมอร ตันเถียร, รศ.ดร. ทัศนา หาญพล,อ.กิ่งแก้ว อ่วมศรี,อ.สุจิตร สุวภาพ, ศาสตรเมธี สุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์,คุณนิวัฒน์ วัฒนสิริมนต์, คุณนิตยา จันทร์ทองและคุณนพรัตน์ หล่ำสุวรรณ

  

ต่อด้วยทาง บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน) นำโดย คุณนิวัฒน์ วัฒนสิริมนต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดองค์กร พร้อมด้วย คุณนิตยา จันทร์ทอง บรรณาธิการจัดการและคุณนพรัตน์ หล่ำสุวรรณ บรรณาธิการจัดการ เป็นตัวแทนบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน) ได้บริจาคหนังสือให้แก่สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 60,058 เล่ม รวมมูลค่า 12,840,719 บาท โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตรเมธี สุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์ นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยเป็นผู้รับมอบโดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ จะแจกจ่ายให้แก่ห้องสมุดในเครือข่ายทั่วประเทศ รวมทั้งโรงเรียน สถาบันการศึกษาทุกแห่ง ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ทัณฑสถาน ฯลฯ เพื่อให้บริการศึกษาและค้นคว้าในห้องสมุดต่อไป 

 

(เรียงจากซ้ายไปขวา) คุณดนัย สาครวาสี,คุณอานุภาพ สลับแสง, คุณวิราวรรณ สร้อยมณี, คุณรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล, คุณอุทัย สกุลอุดมกาญจน์และคุณอรุโณทัย เขตหาญ

 

และเมื่อวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคมที่ผ่านมา ณ ศูนย์กระจายสินค้าซีเอ็ด ถนนเทพรัตน กม.21 อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ทาง บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน) นำโดย คุณรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทฯ ได้มอบหนังสือบริจาคในโครงการหนังสือเพื่อน้อง “ซีเอ็ดมอบหนังสือเพื่อมูลนิธิเกี่ยวกับเด็ก”โดยได้รับเกียรติจากคุณวิราวรรณ สร้อยมณี นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เป็นตัวแทนรับมอบเพื่อส่งต่อหนังสือและสื่อเพื่อการศึกษาสำหรับเด็ก จากหมวดการ์ตูนความรู้  ภาษาศาสตร์ และวรรณกรรม ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างวัฒนธรรมการอ่านให้เข้มแข็งแพร่หลาย เพิ่มโอกาสการเข้าถึงหนังสือสำหรับเด็กที่ยากไร้ ขาดแคลน ให้การอ่านสร้างแรงบันดาลใจ และส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

ซีเอ็ดยึดมั่นเสมอถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม ไม่ใช่เพียงกิจกรรมเสริมขององค์กรเพียงเท่านั้น แต่ถือเป็นภารกิจหลักของเราที่มุ่งมั่นที่จะทำให้คนไทยเก่งขึ้น เติบโตไปพร้อมกับสังคมอย่างยั่งยืน เน้นให้เยาวชนเป็นคนดี มีคุณธรรม ควบคู่กับการมีความรู้ความสามารถทางวิชาการและการงานอาชีพ พร้อมส่งเสริมสังคมรักการอ่าน สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนและเพื่อนนักอ่านทุกคน ตามสโลแกนของซีเอ็ดที่ว่า “แรงบันดาลใจเริ่มต้นที่นี่”  

ร้านหนังสือซีเอ็ด ใส่ใจ ห่วงใยคุณพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างความปลอดภัยให้คนไทยห่างไกล COVID-19 ติดตามข่าวสารจากทางซีเอ็ด ได้ที่ www.se-ed.com และ Facebook SE-ED Book Center

 

“ซีเอ็ด” ส่งเสริมสังคมรักการอ่านบริจาคหนังสือให้ห้องสมุด