Logo MiX Magazine
Merigin
การบริหารภาครัฐ ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลง ในอนาคต

การบริหารภาครัฐ ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลง ในอนาคต

ประเทศชาติที่มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองสูง ล้วนไม่ได้พัฒนาโดยภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่งเพียงเท่านั้น แต่เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างตรีกิจ หรือ 3 ภาคกิจ คือ รัฐกิจ ธุรกิจ และประชากิจ